Back

ⓘ განათლება აზერბაიჯანში
განათლება აზერბაიჯანში
                                     

ⓘ განათლება აზერბაიჯანში

წინა საბჭოთა პერიოდში აზერბაიჯანულ განათლებაში შედიოდა ინტენსიური ისლამური რელიგიური სწავლება. ის იწყებოდა ხუთი წლის ასაკში და ხანდახან ოც წლამდე გრძელდებოდა. ბავშვები ესწრებოდნენ მედრესეს, ანუ მადრასას რომელიც წარმოადგენდა მეჩეთებთან არსებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. მეთექვსმეტე და მეთვრამეტე საუკუნეებში მადრასები წარმოიქმნა როგორც ცალკეული საგანმანათლებლო დაწესებულებები დიდ ქალაქებში, მაგრამ რელიგიური კომპონენტი კვლავ მნიშვნელოვანი რჩებოდა. 1865 წელს ბაქოში გაიხსნა პირველი ტექნიკური უმაღლესი სკოლა და პირველი ქალთა უმაღლესი სკოლა. მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისში გამოჩნდა საერო სკოლები. სკოლები თავდაპირველად ეთნიკური რუსებისთვის იყო. ამიერკავკასიაში ცარიზმის პერიოდში საშუალო სკოლებში უმაღლესი განათლების მიღება რუსულ ენაზე მიმდინარეობდა და აზერბაიჯანული ენა აკრძალული იყო. ამ პერიოდში ეთნიკურ აზერბაიჯანელ ბავშვთა უმრავლესობა განათლებას საერთოდ არ იღებდა და აზერბაიჯანულენოვანი წიგნიერების მაჩვენებელი ძალიან დაბალი იყო. განათლების საკითხი განსაკუთრებით მძაფრად იდგა ქალთა შორის, რადგან ძალიან ცოტა ქალს მიეცა სკოლაში დასწრების უფლება.

                                     

1. განათლების სისტემა აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში

განათლება აზერბაიჯანში განიხილება საქმიანობის სფეროდ, რომელიც წარმოადგენს საზოგადოების და სახელმწიფოს განვითარების საფუძველს, რომელსაც მინიჭებული აქვს სტრატეგიული უსაფრთხოება და უპირატესობა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში განათლების სისტემა დემოკრატიული, საერო ხასიათისაა და მისი საფუძველია ეროვნული და საერთაშორისო ღირებულებები.

ყველა მოქალაქეს ეკუთვნის ცხრაწლიანი სავალდებულო ზოგადი განათლება. განათლების უფლება აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქეების ფუნდამენტური უფლებაა. ეს დაფუძნდა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუციით და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის განათლების კანონით. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუციის 42-ე მუხლის თანახმად მოქალაქეების განათლების მიღების უფლება ასე განისაზღვრება:

 • სახელმწიფო აღიარებს უფასო სავალდებულო ზოგად საშუალო განათლებას;
 • ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება მიიღოს განათლება;
 • სახელმწიფო აკონტროლებს განათლების სისტემას;
 • სახელმწიფო უზრუნველყოფს ნიჭიერ პირთა განათლებას მათი მატერიალური მდგომარეობის გათვალისწინებით;
 • ყველას აქვს უფლება მიიღოს განათლება სახელმწიფო სტანდარტის ფარგლებში;
 • მთავრობა ადგენს მინიმალური საგანმანათლებლო სტანდარტებს;

აზერბაიჯანში ყველა მოქალაქეს შეუძლია მიიღოს განათლება განურჩევლად ეროვნების, რელიგიის, რასის, ენის, სქესის, ასაკის, ჯანმრთელობის, სოციალური სტატუსის, საქმიანობის სფეროსი, საცხოვრებელი ადგილისა და პოლიტიკური შეხედულებებისა. განათლება უფასოა და სავალდებულოა ბავშვებისთვის ექვსიდან თხუთმეტ წლამდე.

საბაზო განათლება დაყოფილია სამ ნაწილად: დაწყებითი განათლება, ზოგადი საშუალო განათლება და სრული საშუალო განათლება.

აზერბაიჯანის საგანმანათლებლო სისტემა შედგება საგანმანათლებლო პროგრამების, საგანმანათლებლო დაწესებულებების ქსელების, განათლების სისტემის მართვის ორგანოებისა და განათლებისა და ტრენინგის სხვა ინსტიტუტებისაგან. მენეჯმენტი, როგორც შესანიშნავი ფუნქციის ნაწილი სხვადასხვა მახასიათებლებით, უზრუნველყოფს ზოგიერთი მისი სტრუქტურის დაცვას, ოპერაციის რეჟიმის, პროგრამის და მისი ამოცანების წარმატებით განხორციელებას. სახელმწიფო მართვის ორგანოების და საზოგადოების თვითმმართველობების სისტემა იქმნება განათლების მართვის მიზნით. ეს ორგანიზაციები მოქმედებენ განათლების კანონმდებლობაში განსაზღვრული კომპეტენციის ფარგლებში სავალდებულო კანონების დაცვით. საგანმანათლებლო ადმინისტრაცია განათლება აქტი დაბალანსებულია შესაბამისი კანონმდებლობისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების წესებითა და პროგრამებით და ეფუძნება საერთაშორისო გამოცდილებას.

განათლების სისტემის ადმინისტრირების ძირითადი სუბიექტები არიან აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობა, განათლების სამინისტრო და ადგილობრივი საგანმანათლებლო დაწესებულებები.

საგანმანათლებლო დაწესებულებების მენეჯმენტში მონაწილეობენ ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები, სამეცნიერო-პედაგოგიური თემები, პროფესიული-შემოქმედების ასოციაციები, საზოგადოებები, სოციალურ-პოლიტიკური ინსტიტუტები და საზოგადოებები.

მენეჯმენტის პროცესში განათლების სამინისტროს მისია შეიძლება განისაზღვროს შემდეგი ასპექტებით: განათლების სისტემაში უმნიშვნელოვანესი პრობლემების იდენტიფიცირება, ასევე მათი მოგვარების ხარისხი, მათთან დაკავშირებული გარემოს შეფასება ანალიზი და პროგნოზირება.

                                     

2. განათლების ენა

აზერბაიჯანული ენა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სკოლების განათლების ძირითადი ენა და ქვეყნის ოფიციალური ენაა. თუმცა, არსებობს მრავალი სკოლა, რომელიც უზრუნველყოფს ცხრაწლიან ზოგად განათლებას, სამწლიან უმაღლეს განათლებას და ბაკალავრის ხარისხის მიღებას რუსულ ენაზე. შეთავაზებული ენები არ შემოიფარგლება მხოლოდ რუსული ენით: არსებობს ცნობილი სკოლებისა და ფონდების ფილიალები, მაგ. ბრიტანული სკოლა, English First ინგლისური პირველი, რომლებიც მსურველებს სთავაზობენ ინგლისურენოვან განათლებას.

ბაკალავრის ხარისხის მისაღებად სტუდენტმა შეუძლია არჩევანი გააკეთოს სამ ძირითად ენათა შორის. ესენია: აზერბაიჯანული, რუსული და ინგლისური. ბაკალავრიატის კურსები ინგლისურად სწავლის საშუალებას იძლევა განსაკუთრებით ახლად დაფუძნებულ ან პოპულარულ უნივერსიტეტებში, მაგ. ბაქოს ნავთობის უმაღლესი სკოლა, ბაქოს საინჟინრო უნივერსიტეტი ყოფილი ყუფახაზის უნივერსიტეტი. ამასთან ერთად, ტრადიციულსა და ძველი უნივერსიტეტებში, მაგ. ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აზერბაიჯანულისა და უცხო ენების უნივერსიტეტი გთავაზობთ არა მხოლოდ ხელოვნებასა და სხვა ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს, არამედ სოციალურ მეცნიერებათა კურსებს ძირითადად, ინგლისურად.

                                     
 • აზერბაიჯანის მინისტრთა კაბინეტი აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკა განათლება აზერბაიჯანში Джейхун Байрамов - министр образования Азербайджанской Республики
 • კომპლექსის მეშვეობით 4 მილიარდ ბარელზე მეტი ნავთობი აწარმოეს. კონტრაქტი აზერბაიჯანში ოთხი პროექტისთვის შესაბამისი პირობების შექმნას ითვალისწინებდა. შემდეგში
 • მოცემული სტატია შეიცავს ინფორმაციას აზერბაიჯანში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების შესახებ. 1999 წლის მოსახლეობის აღწერის მონაცემებით, ეთნიკური უმცირესობები
 • რელიგია აზერბაიჯანში აზერ. Azərbaycanda din - მოქმედი კონსტიტუციის თანახმად, აზერბაიჯანი საერო ქვეყანაა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში რელიგია განცალკევებულია
 • ადრეული ქორწინებები, ბავშვთა სიკვდილიანობა და სკოლამდელი განათლება გაეროს ბავშვთა ფონდი აზერბაიჯანში მუშაობს 1993 წლიდან. პროგრამის ძირითადი მიზნებია ყველა
 • საქმიანობა. ბევრ საიტს აზერბაიჯანში ენების სხვადასხვა ვერსია გააჩნია, განსაკუთრებით ინგლისური და რუსული. 1996 წელს აზერბაიჯანში ინტერნეტ მედია გამოჩნდა
 • რამანის ოთხკუთხედი კოშკი ოთხკუთხა ციხე მარდაქანი დედაქალაქ ბაქოს გარდა, აზერბაიჯანში ათზე მეტი საკურორტო ზონაა. მრავალფეროვანი კლიმატური პირობები, ისევე როგორც
 • მოქალაქე აქვს ხმის მიცემის უფლება 10 წელზე მეტია ცხოვრობს აზერბაიჯანში აქვს უმაღლესი განათლება არ გააჩნია ორმაგი მოქალაქეობა და მოვალეობები სხვა სახელმწიფოს
 • GDU, აზერ. Gəncə Dövlət Universiteti - საჯარო უნივერსიტეტი, რომელიც აზერბაიჯანში ქალაქ განჯაში მდებარეობს. განჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ოფიციალურად
 • არჩევნები და რეფერენდუმი აზერბაიჯანში არის სტატია, რომელშიც დეტალურადაა ასახული არჩევნების ჩატარების პროცესი. არჩევნები და რეფერენდუმი ერთ დღეს ვერ ჩატარდება

Users also searched:

...
...
...