Back

ⓘ სამართალი
                                               

აპელაცია

აპელაცია - სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრება უმაღლეს სასამართლოში, რომელსაც აქვს უფლება არსებითად გადასინჯოს საქმე და გამოიტანოს თავისი გადაწყვეტილება. საქართველოში საოლქო სასამართლოებში, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლეს სასამართლოებში მოქმედებს სააპელაციო პალატები, რომლებიც სააპელაციო წესით განიხილავენ რაიონული სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების საჩივრებს.

                                               

კასაცია

კასაცია - პროცესუალური მოქმედება სამართალში, რომელიც გამოიხატება სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებული განაჩენის ან გადაწყვეტილების გასაჩივრებასა და გადასინჯვაში ზემდგომ სასამართლო ინსტანციაში. კასაცია ასევე მოიაზრებს არჩევნების ჩათვლას არანამდვილ არჩევნებად და მათ გაუქმებას კონსტიტუციის ან საარჩევნო კანონის დარღვევის გამო.

                                               

გირავნობის კანონი ერეკლე II-ისა

გირავნობის კანონი ერეკლე II-ისა - საგანგებო დადგენილება, რომელიც აწესრიგებდა აღა-მაჰმად-ხანისაგან 1795 თბილისის აოხრებისა და დაწვის შემდეგ წარმოშობილ სადავო საკითხებს დაგირავებული სახლებისა და დუქნების თაობაზე. გამოსცა ერეკლე II-მ ქალაქის მოხელეთა "თანდასწრებით", ითვალისწინებდა სახლის დამგირავებლის ვალის შემცირებას 1/4-ით. დამწვარი დაგირავებული დუქანი მოგირავნეს უნდა აღედგინა, ხოლო დამგირავებელს სესხი სრულად გაესტუმრებინა. კანონი ხელს უწყობდა ქალაქის აღორძინებას.

                                               

ლატვიის კონსტიტუცია

ლატვიის კონსტიტუცია - ლატვიის რესპუბლიკის ფუნდამენტური კანონი. კონსტიტუცია არის რესპუბლიკური ძირითადი კანონი მსოფლიოში. იგი მიიღეს, ლატვიის თავისუფლად არჩეულ საკონსტიტუციო ასამბლეაში 1922 წლის 15 თებერვალს და ძალაში შევიდა 1922 წლის 7 ნოემბერს. მასზე დიდი გავლენა მოახდინა გერმანიის ვაიმარის კონსტიტუციამ და შვეიცარიის ფედერალურმა კონსტიტუციამ. კონსტიტუცია ადგენს მთავრობის მთავარ ორგანოებს საიმა ლატვიის პარლამენტი), პრეზიდენტი, მინისტრთა კაბინეტი, სასამართლოები, სახელმწიფო აუდიტორი); იგი შედგება 115 სტატიისაგან და რვა თავისგან მიუხედავად იმისა, რომ საწყისი ტექსტი ორი ნაწილისგან შედგებოდა, მე ...

სამართალი
                                     

ⓘ სამართალი

სამართალი - ბუნებით განპირობებული ადამიანთა უფლება-მოვალეობების განმსაზღვრელი ზოგადსავალდებულო ქცევის წესების ერთობლიობა და საზოგადოებრივი ურთიერთობების მოწესრიგების სისტემა, რომელსაც ახასიათებს ნორმატიულობა, ფორომალური განსაზღვრულობა, სისტემურობა და მათი შესრულება სახელმწიფოებრივი ზემოქმედებით არის უზრუნველყოფილი.

                                     

1. სამართლის დარგები

 • სავაჭრო სამართალი
 • კერძო სამართალი
 • ეროვნული სამართალი
 • შრომის სამართალი
 • სამოქალაქო სამართალი
 • საქართველოს კონსტიტუციური კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ
 • საქართველოს კონსტიტუცია 2004 წლის 7 თებერვლის მდგომარეობით
 • კონსტიტუციური სამართალი
 • საჯარო სამართალი
 • ადმინისტრაციული სამართალი
 • სისხლის სამართალი
 • საპროცესო სამართალი
 • საერთაშორისო სამართალი

საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი საერთაშორისო საჰაერო სამართალი საერთაშორისო საზღვაო სამართალი საერთაშორისო კოსმოსური სამართალი საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი საერთაშორისო სისხლის სამართალი ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი ევროპის კავშირის საჯარო სამართალი დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი

 • კერძო საერთაშორისო სამართალი
 • საჯარო საერთაშორისო სამართალი
                                     

2. სასამართლო დაწესებულებები

 • საოლქო სასამართლო
 • უზენაესი სასამართლო
 • სასამართლო
 • რაიონული სასამართლო
 • საკონსტიტუციო სასამართლო
 • საარბიტრაჟო სასამართლო
 • სამხარეო პროკურატურა
 • პროკურატურა
 • სამხედრო პროკურატურა
 • გენერალური პროკურატურა
                                     

3. რესურსები ინტერნეტში

 • საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საია
 • საქართველოს სრული საკანონმდებლო ბაზა დაარქივებული 2006-12-12 საიტზე Wayback Machine.
 • საქართველოს ახალგაზრდა იურისტები
                                     
 • სამართალი ბატონისშვილის ვახტანგისა ვახტანგ VI - ის განმგებლობაში შედგენილი კოდექსი, ვახტანგ VI - ის სამართლის წიგნთა კრებულის, ანუ კორპუსის, დამაგვირგვინებელი
 • წიგნი სამართლისა კაცთა შეცოდებისა ყოვლისავე, ბექას და აღბუღას სამართალი ძველი ქართული კანონმდებლობის ძეგლი. შედგენილია XIII - XIV საუკუნეებში. შეტანილია
 • სამოქალაქო სამართალი - სამართლის დარგი, რომელიც არეგულირებს სამართლებრივად თანასწორი სუბიექტების ფიზიკური და იურიდიული პირების ურთიერთობებს. სამოქალაქო
 • სამართალი ბერძული ბერძნულ - რომაული ბიზანტიური სამართლის ქართული ვერსია, ვახტანგ VI - ის სამართლის წიგნთა კრებულში მეორე ნაწილად შეტანილი საკანონმდებლო
 • სისხლის სამართალი - სამართლის ერთ - ერთი დარგი, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რომელი ქმედება ითვლება დანაშაულად. ასევე თითოეული დანაშაულისათვის აწესებს შესაბამის
 • სამართალი ბატონისშვილის დავითისა - ქართული სამართლის კოდიფიკაციის პროექტი, რომელიც შეადგინა დავით ბატონიშვილმა XIX საუკუნის დასაწყისში. სამართალი ბატონისშვილის
 • საერთაშორისო სამართალი - სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობათა სფეროში მოქმედი ქცევის წესების ერთობლიობა, რომელიც აღიარებულია სახელმწიფოთა და საერთაშორისო სამართალის
 • სალიკური სამართალი ლათ. lex Salica ეს სახელი წარმოდგება სალიელი ფრანკებისაგან. ფრანკები ორ დიდ ტომობრივ გაერთიანებად იყოფოდნენ სალიელ სალი კელტურად
 • სამოქალაქო სამართალი - სამართალი რომელიც შემდეგი ნაწილებისგან შედგება: ზოგადი საკითხები სახელშეკრულებო სამართალი საკორპორაციო სამართალი საოჯახო სამართალი მემკვიდრეობითი
 • კანონი და სამართალი - ქართული პოლიტიკური პარტია, რომელიც 2019 წლის 10 მარტს დაფუძნდა. პარტიის ლიდერია თაკო ჩარკვიანი. პარტიის თანადამაარსებლები არიან:
 • ვალდებულებითი სამართალი წარმოადგენს სამოქალაქო - სამართლებრივი ნორმების ერთობლიობას, რომელიც არეგულირებს ქონების გადაცემასთან, სამუშაოს შესრულებასთან, მომსახურების
 • ბიზანტიური სამართალი ბიზანტიის იმპერიის სამართალი VI - XV საუკუნეებში, იგი არის ბიზანტიური საზოგადოების მოთხოვნილებათა შესაბამისად გადამუშავებული რომის
                                               

აგორანომოსი

აგორანომოსი - საგანგებო მოხელე ძველ საბერძნეთში. ევალებოდა სავაჭროებში წესრიგის დაცვა, საწონ-საზომის შემოწმება, ბაჟის აკრეფა, სავაჭრო ხომალდების კონტროლი. ირჩევდნენ წილისყრით. ატიკაში 10 აგორანომოსი იყო: 5 ათენისა და 5 პირეოსისათვის.

Users also searched:

სამართალი განმარტება, სამართალი თსუ, სამართალი პროფესია, სამართალი ფაკულტეტი, სისხლის სამართალი,

...
...
...