ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 295
                                               

ბიოწარმოება

ბიოწარმოება - საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილი, მეურნეობის ან წარმოების მართვის ერთიანი სისტემა, ისეთი მეთოდების გამოყენებით, რომელიც უზრუნველყოფს ბიომრავალფეროვნების, ეკოლოგიური და ბიოლოგიური ბალანსის შენარჩუნებას, გარემოს დაცვას, ბუნებრივი რ ...

                                               

გუთნისდედა

გუთნისდედა - მიწის მუშა, რომელიც ხვნის დროს სახვნელს უძღვებოდა, აწესრიგებდა გუთნის მიმართულებას, ხნულის სიღრმესა და ბელტის სიგანეს, ხელმძღვანელობდა მოდგამს, ანაწილებდა ალოებს, გუთნისდედა დიდ გუთანთან არის დაკავშირებული. ხვნის ერთ სეზონში მას შრომ ...

                                               

დატერასება

დატერასება - ფერდობის ზედაპირის ხელოვნური შეცვლა სასოფლო-სამეურნეო და ტყის კულტურების უკეთ გამოსაყენებლად და ნიადაგის ეროზიის წინააღმდეგ საბრძოლველად. დატერასების დროს მთავარი ყურადღება ექცევა ტერასის სიგანეს, გვერდებს, ქანობსა და ტერასებს შორის ...

                                               

ვენახი

ვენახი - ვაზის ბაღი. მიწის ნაკვეთი, რომელზეც გაშენებულია ვაზის პლანტაცია, სადაც მოყავთ ყურძენი ღვინისთვის, სასუფრე ყურძენი და უბრალო, უალკოჰოლო წვენისთვის. ეს წარმოება მევენახეობის სახელითაა ცნობილი, რომელიც როგორც სოფლის მეურნეობის დარგია, ასევე ...

                                               

თესლბრუნვა

თესლბრუნვა - სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მორიგეობით თესვა-მოყვანა მინდვრებად დაყოფილ მიწის ნაკვეთზე. მისთვის დამახასიათებელია ორი სახის მონაცვლეობა: დროში - წლიდან წლამდე და სივრცეში - მინდვრიდან მინდორზე. თესლბრუნვის ძირითადი ამოცანაა ნიადაგის ...

                                               

თიბვა

თიბვა, ცელვა - ბუნებრივი და ნათელი ბალახის მოსავლის აღების საწყისი სტადია. ბალახს თიბავენ თვითმავალი, ტრაქტორზე კიდული და მისაბმელი სათიბელებით, ხოლო სადაც სათიბელას გამოყენება შეუძლებელია - ცელით. თიბვის სამუშაოს ხარისხის შეფასებისას ყურადღება ე ...

                                               

კავკასიის სოფლის მეურნეობის საზოგადოება

კავკასიის სოფლის მეურნეობის საზოგადოება, დაარსდა 1850 წელს. მან შეცვალა 1833 - 1849 წლებში თბილისში არსებული "სოფლისა და მანუფაქტურული მრეწველობის და ვაჭრობის საზოგადოება". კავკასიის სოფლის მეურნეობის საზოგადოებას, როგორც მთავრობის, ისე "განათლებ ...

                                               

კალო

კალო - პურეულის სალეწი ადგილი, ღია კალო გავრცელებული იყო საქართველოს ყველა კუთხეში, დახურული კი - აღმოსავლეთ საქართველოს მთის ზოლში. კალოს უმთავრესად მართავდნენ სწორ, გაშლილ ადგილზე საამისოდ ძველად ზოგან მიწური სახლის ბანსაც იყენებდნენ. კალოზე პუ ...

                                               

კვერცხმდებლობა

კვერცხმდებლობა - სასოფლო-სამეურნეო ფრინველთა მეკვერცხული პროდუქტიულობა განსაზღვრულ დროში. კვერცხმდებლობა დამოკიდებულია ფრინველის სახეობასა და ჯიშზე, მემკვიდრეობით თვისებებზე, ინდივიდუალურ თავისებურებებზე, ასაკსა და გარემოს პირობებზე. ქათმის კარგი ...

                                               

მეთევზეობა

მეთევზეობა - სოფლის მეურნეობის დარგი, რომლის დანიშნულებაა თევზის მოშენება წყალსატევებში, მათი მარაგის გაზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება. მოიცავს ბუნებრივი წყალსატევებისა და ტბორულ მეთევზეობას. ბუნებრივი წყალსატევების მეთევზეობის დანიშნულებაა მდინარ ...

                                               

მემდელოეობა

მემდელოეობა - სოფლის მეურნეობის დარგი და მეცნიერება. მემდელოეობას, როგორც სოფლის მეურნეობის მემცენარეობის დარგს, აქვს ამოცანად თივის მწვანე საკვების, ბალახის ფქვილის დასამზადებლად ნედლეულისა და სხვა საკვების წარმოება ბუნებრივ და ნათეს სათიბ-საძოვ ...

                                               

მეხრე

მეხრე - დიდ გუთანში შებმული ხარის გამრეკი, რომელიც ხვნის პროცესში უღლის მარცხენა მხარეს იჯდა, ველისაკენ. აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში მეხრუღლიან გუთნეულს ემსახურებოდა დღის 4 და ღამის 2 მეხრე, რომლებიც მუშაობის პროცესში ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ. ღა ...

                                               

მოსავლიანობა

მოსავლიანობა - მემცენარეობის პროდუქციის რაოდენობა ფართობის ერთეულზე. განასხვავებენ მოსავლიანობის რამდენიმე სახეს: პოტენციურს, გეგმიანს, მოსალოდნელს, მოსავლიანობის ძირზე და ფაქტობრივ ანუ ბეღლის მოსავლიანობას. გეგმიანი მოსავლიანობა - არის წინასწარ ...

                                               

მცხეთის სასელექციო სადგური

მცხეთის სასელექციო სადგური საქართველოს სსრ სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სახელმწიფო კომიტეტის ი. ლომოურის სახელობის მიწათმოქმედების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტისა, დაარსდა 1914 წელს თბილისის ბოტანიკურ ბაღში სელექციის განყოფილების სახელწოდებით. 192 ...

                                               

მწვანე რევოლუცია

მწვანე რევოლუცია - სამეცნიერო-ტექნიკური რევოლუციის მიღწევების მასობრივი დანერგვის პროცესია სოფლის მეურნეობაში. იგი მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ახალი აგროტექნოლოგიების, მანქანა-იარაღების, მოწყობილობების, სასუქებისა და მცენარეთა დაცვის საშუალებების დ ...

                                               

მწკრივად თესვა

მწკრივად თესვა - მინდორზე თესლის მწკრივებად განაწილება. მწკრივად თესვა მარცვლოვანი კულტურების თესვის ფართოდ გავრცელებული წესია. ამ დროს ნაკლები თესლი იხარჯება, თანაბარ სიღრმეზე ითესება, ამიტომ აღმოცენება ერთდროულია და მცენარის ზრდა-განვითარება უკ ...

                                               

ნიადაგი

ნიადაგი - დედამიწის ქერქის ზედა, ფხვიერი ნაწილი, რომელიც შექმნილია ქანების ბიოსფეროს, ჰავის, რელიეფის და ხნოვანების ერთობლივი მოქმედების შედეგად. წარმოდგენა ნიადაგზე, როგორც დამოუკიდებელ ბუნებრივ სხეულზე, რომელიც განსხვავდება ნიადაგთწარმომქმნელი ...

                                               

სათოხნი კულტურები

სათოხნი კულტურები, სასოფლო-სამეურნეო მცენარეები, რომელთა ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის საჭიროა დიდი კვების არე და მწკრივთშორისებში ნიადაგის დამუშავება. ასეთია სიმინდი, შაქრის ჭარხალი, ბამბა, თამბაქო, მზესუმზირა, კარტოფილი, საკვები ძირხვენები, ...

                                               

სასუქი

სასუქი - ნივთიერება, რომელსაც იყენებენ სოფლის მეურნეობაში მცენარეების კვების გაუმჯობესებისთვის, მას ათავსებენ ნიადაგში რის შემდეგაც მცენარე იკვებება მით და აქვს უფრო უხვი მოსავალი. არსებობს მრავალფეროვანი სასუქები, ისინი განსხვავდებიან წარმომავლო ...

                                               

Burger King

ბურგერ კინგი - სწრაფი კვების ჰამბურგერებზე ორიენტირებული რესტორნების გლობალური ქსელი. მისი სათავო ოფისი მდებარეობს აშშ-ში, ფლორიდის შტატში.

                                               

McDonalds

კომპანია 1940 წელს დააარსეს ძმებმა დიკ და მაკ მაკდონალდებმა. პირველი რესტორანი გაიხსნა სან-ბერნარდინოში კალიფორნია. 1954 წელს, რეი კროკმა ძმები მაკდონალდებისაგან შეიძინა ფრანჩაიზინგის ექსკლუზიური აგენტის უფლება. 1955 წელს კროკმა გახსნა McDonald’s ...

                                               

Pizza Hut

Pizza Hut - ამერიკული რესტორნების ქსელი რომელიც დაფუძნდა 1958 წლის 15 ივნისს. კომპანია ცნობილია მისი ამერიკულ-იტალიური მენიუთი, მათ შორისაა პიცა და პასტა. 2019 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ქსელი ფლობს 18 703 რესტორანს. ქ ...

                                               

Taco Bell

Taco Bell - ამერიკული სწრაფი კვების რესტორნების ქსელი. დაფუძნებული იქნა 1962 წლის 21 მარტს, ირვინში, კალიფორნიაში. რესტორანი გვთავაზობს მექსიკურ სამზარეულოს, ესენია: ტაკო, ბურიტო, კესიდილია, ნაჩო და სხვანი. 2018 წლის მონაცემებით ქსელის 7072 რესტო ...

                                               

სენდვიჩი

სენდვიჩი შედგება ორი ან მეტი პურის ან ფუნთუშის ნაჭრისგან და ერთი ან რამდენიმე ფენა ხორცისა და სხვა სახის შიგთავსისგან. ევროპაში, განსაკუთრებით კი ბრიტანეთის დიდ ქალაქებში სენდვიჩი კვების კულტურის ნაწილი გახდა. ლონდონში არსებობს რამდენიმე მსხვილი ...

                                               

კარამელი

კარამელი - მაღალ გრადუსზე მშრალად გამდნარი შაქარი. ტემპერატურის სიდიდისდა მიხედვით კარამელი იღებს ოქროსფერ-მუქ ყავისფერ ფერებს და თავისებურ არომატს. დაახლოებით 135 °C-ზე იწყებს შაქარი დნობას. ის თავდაპირველად ფერს არ იცვლის. ასეთი გამდნარი შაქარი ...

                                               

მარციპანი

მარციპანი - გახეხილი ნუშისაგან, ნიგვზისაგან ან გარგარის გულისაგან მომზადებული ცომისებური მასა; იყენებენ სხვადასხვა საკონდიტრო ნაწარმის გასაკეთებლად. ხშირად, მის დასამზადებლად ასევე იყენებენ თაფლს. მისგან ძირითადად ტკბილ დესერტებს ამზადებენ. გავრც ...

                                               

რახათ-ლუხუმი

რახათ-ლუხუმი, ან უბრალოდ ლუქუმი - თურქული საკონდიტრო ნაწარმო, რომელიც მზადდება სახამებლისა და შაქრისაგან. ძირითადი სახეობები ასევე მზადდება ფინიკის, თხილის ან ნიგვზისგანაც. მას ასევე ხშირად არომატიზირებენ ვარდისწყლით, ასევე ფორთოხლის, ან ლიმონის ...

                                               

ჯემი

ჯემი - ხილის სქელი მურაბა, რომელიც წარმოადგენს მთლიან მასას. არსებობს სხვადასხვა ხილის ჯემი. მაგ: ატმის, გარგარის, ქლიავის, საზამთროს და სხვა.

                                               

მდგრადი განვითარების მიზნები

მდგრადი განვითარების მიზნები - საერთაშორისო თანამშრომლობის მიზნების ერთობლიობა, რომელმაც 2015 წლის ბოლოს შეცვალა ათასწლეულის განვითარების მიზნები. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები გულისხმობს 17 მიზანს მსოფლიოს უკეთესი და მდგრადი მომავლის მისაღ ...

                                               

ბიომრავალფეროვნების ცხელი წერტილი

ბიომრავალფეროვნების ცხელი წერტილი - ბიოგეოგრაფიული რეგიონი მდიდარი ბუნებით, რომელიც საფრთხის ქვეშაა ადამიანის უმართავი მოქმედების გამო. ამ თემაზე ნორმან მაიერსმა გამოაქვეყნა ორი სტატია: "ეკოლოგი" და "ცხელი წერტილები: დედამიწის ბიომრავალფეროვნების ...

                                               

კონსერვაციული ბიოლოგია

კონსერვაციული ბიოლოგია - მეცნიერების დარგი, რომელიც შეისწავლის დედამიწის ბიომრავალფეროვნების, სახეობების, მათი ჰაბიტატისა და ეკოსისტემის შენარჩუნების და გადარჩენის გზებს. დარგი ცდილობს მონახოს საშუალება არსებული რესურსების იმგვარად გამოყენებისა, ...

                                               

ბიომი

ბიომი - ერთი ბუნებრივ-კლიმატური ზონის ეკოსისტემების ერთობლიობა. სახელწოდება "ბიომი" ჩვეულებრივ განსაზღვრავს მცენარეულობის გაბატონებულ ტიპს ან ლანდშაფტის ძირითად სტაბილურ თვისებას. დაბლობ ტერიტორიაზე ბიომი იკავებს მნიშვნელოვან სივრცეს და ტერიტორიუ ...

                                               

ლიტორალი

ლიტორალი, ლიტორალური ზონა - ზღვის ფსკერის ზონა, რომელიც მიქცევისა და მოქცევის შედეგად დღე-ღამეში ორჯერ იფარება წყლით და შიშვლდება. ფსკერის დახრისა და მიქცევ-მოქცევის ამპლიტუდის მიხედვით ლიტორალი შეიძლება რამდენიმე მეტრიდან მრავალ კილომეტრამდე სიგ ...

                                               

ბაბანეურის სახელმწიფო ნაკრძალი

ბაბანეურის სახელმწიფო ნაკრძალი - სახელმწიფო ნაკრძალი ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ბაბანეურსა და არგოხთან, კავკასიონის მთავარი ქედის კალთების ძირში, მდინარე ალაზნის ნაპირზე, ზღვის დონიდან 439-985 მ. შედის ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიების ად ...

                                               

ბარგუზინის ნაკრძალი

ბარგუზინის ნაკრძალი - ნაკრძალი რუსეთში, ბურიატეთის რესპუბლიკაში. მდებარეობს ბარგუზინის ქედის დასავლეთ კალთებზე. ფართობი 2.482 კმ². მოიცავს ბაიკალის ტბის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროსა და საკუთრივ ტბის გარკვეულ აკვატორიას. ნაკრძალს სახელი ეწოდა მდინ ...

                                               

ბაწარის სახელმწიფო ნაკრძალი

ბაწარის სახელმწიფო ნაკრძალი - სახელმწიფო ნაკრძალი ახმეტის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ალაზნის მარჯვენა მხარეს, მდინარე ბაწარის ხეობაში. შედის ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიების შემადგენლობაში. დაარსებულია 1935 წელს. ფართობი 2.986 ჰა-ზე მეტი. ნაკრ ...

                                               

გოიგოლის ნაკრძალი

გოიგოლის ნაკრძალი - პირველი ნაკრძალი აზერბაიჯანში, რომელიც შეიქმნა 1925 წელს. ნაკრძალის სტატუსი რამდენიმეჯერ იქნა ლიკვიდირებული, ხოლო 1965 წელს საბოლოოდ იქნა აღდგენილი. ნაკრძალის ძირითად ტერიტორიას, 6739 ჰექტარს, შეადგენს ხეების მასივი. ცხოველისე ...

                                               

დენეჟკინ-კამენის ნაკრძალი

დენეჟკინ-კამენის ნაკრძალი - სახელმწიფო ნაკრძალი რუსეთში. მდებარეობს სვერდლოვსკის ოლქში. დაარსდა 1946 წელს სვერდლოვსკისა და პერმის ოლქების ტერიტორიაზე. იმ დროისათვის მისი ფართობი შეადგენდა 135 ათას ჰა-ს. მისი ტერიტორია დროთა განმავლობაში იცვლებოდა ...

                                               

ერზის ნაკრძალი

ერზის ნაკრძალი - განსაკუთრებულად დაცული ნაკრძალი რუსეთში, რომელიც დიდი კავკასიონის ჩრდილოეთ ფერდობზე, ჯეირახი ასინსკის აუზში, კლდოვანი ქედის მახლობლად მდებარეობს. ნაკრძალის მდინარეები, ასა და არმხი თერგს უერთდებიან. ტერიტორიის ჩრდილოეთის მესსამედ ...

                                               

ვაშლოვანის სახელმწიფო ნაკრძალი

ვაშლოვანის სახელმწიფო ნაკრძალი - კომპლექსური ნაკრძალი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, შირაქის ზეგანზე, საქართველოს უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში, თბილისიდან 200 კმ-ში. ნაკრძალად გამოცხადდა 1935 წელს. საერთო ფართობია 10.143 ჰა, ტყით დაფარულია 4.032 ...

                                               

თუშეთის სახელმწიფო ნაკრძალი

თუშეთის სახელმწიფო ნაკრძალი - სახელმწიფო ნაკრძალი ახმეტის მუნიციპალიტეტში. დაარსებულია 1961 წელს, მისი ფართობი 12627.2 ჰექტარია. ნაკრძალი შექმნილია აქ არსებული ბიომრავალფეროვნების, იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველებისა და ენდემურ რელიქტუ ...

                                               

კინტრიშის სახელმწიფო ნაკრძალი

კინტრიშის დაცული ტერიტორიების შემადგენლობაში შედის 1959 წელს დაარსებული კინტრიშის ნაკრძალი და კინტრიშის დაცული ლანდშაფტი, რომელიც 2007 წელს დაარსდა. მისი ფართობია 10703 კვადრატული კილომეტრი. კინტრიშის დაცული ტერიტორიები აჭარაში, ქობულეთის რაიონში ...

                                               

ლაგოდეხის სახელმწიფო ნაკრძალი

ლაგოდეხის სახელმწიფო ნაკრძალი - სახელმწიფო ნაკრძალი საქართველოში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. მდებარეობს კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთ კალთებზე. დაარსდა 1912 წელს პოლონელი ბუნებისმეტყველის ლუდვიკ მლოკოსიევიჩის მიერ. უჭირავს 19749 ჰა, აქედან ტყ ...

                                               

სათაფლიის სახელმწიფო ნაკრძალი

სათაფლიის სახელმწიფო ნაკრძალი - სახელმწიფო ნაკრძალი საქართველოში. მდებარეობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების გუმბრას, ბანოჯასა და ხომულის ტერიტორიაზე, სათაფლიის მთაზე, ზღვის დონიდან 500 მ. დაარსდა 1935 წელს. ფართობი 330 ჰა. ნარკძალი კომპლექსურ ...

                                               

ქორღალჟინის ნაკრძალი

ქორღალჟინის ნაკრძალი - ნაკრძალი ყაზახეთში, 2008 წლიდან შედის იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის სარიარკა - ჩრდილოეთ ყაზახეთის სტეპი და ტბის შემადგენლობაში ნაურზუმის ნაკრძალთან ერთად. მდებარეობს ქალაქ ასტანიდან სამხრეთ-დასავლეთით 130 კმ-ის დაშო ...

                                               

ყაბარდო-ბალყარეთის ნაკრძალი

ყაბარდო-ბალყარეთის ნაკრძალი - განსაკუთრებულად დაცული ნაკრძალი რუსეთში, კავკასიონის მთავარ ქედზე. მოიცავს ევროპის ყველა იმ მთას, რომელთა სიმაღლე 5 000 მეტრს აღემატება, გარდა იალბუზისა და მყინვარწვერსა. ნაკრძალის ტერიტორიაზე მდებარეობს ცნობილი ბეზე ...

                                               

ყიზილაღაჯის ნაკრძალი

ყიზილაღაჯის ნაკრძალი - სახელმწიფო ნაკრძალი აზერბაიჯანში. მდებარეობს ლენქორანის რაიონში. ნაკრძალი შეიქმნა 1929 წელს და მისი მიზანი აქ მობინადრე ფრინველების დაცვა იყო. ნაკრძალი ფართობით უდიდესია აზერბაიჯანში - 88 360 ჰექტარი, საიდანაც 45 ათასი დაკა ...

                                               

ჩრდილოეთ ოსეთის ნაკრძალი

ჩრდილოეთ ოსეთის ნაკრძალი - განსაკუთრებულად დაცული ნაკრძალი რუსეთში, კავკასიონის მთიანეთის ჩრდილოეთ ფერდობებზე, რომელიც 650-დან 4249 მეტრამდე სიმაღლის ქედებს მოიცავს. ნაკრძალის ტერიტორიაზე 76 მყინვარი მდებარეობს, რომელთა ფართობი 37 კმ²-ია. ნაკრძალ ...

                                               

ხოსროვის სახელმწიფო ნაკრძალი

ხოსროვის სახელმწიფო ნაკრძალი - სახელმწიფო ნაკრძალი სომხეთში. მდებარეობს არარატის პროვინციაში, გეღამის ქედის სამხრეთ ნაწილში. ნაკრძალი შეიქმნა 1958 წელს და მისი ფართობი 29 000 ჰექტარია. ნაკრძალის შემნის მიზანი აქ არსებული ფლორისა და ფაუნის დაცვა დ ...

                                               

ევერგლეიდის ეროვნული პარკი

ევერგლეიდის ეროვნული პარკი - ეროვნული პარკი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთით ფლორიდის შტატში. პარკი დაარსდა 1947 წლის 6 დეკემბერს. მისი ფართობი შეადგენს 6 105 კმ²-ს. პარკი მოქცეულია სუბტროპიკულ კლიმატურ სარტყელში. იგი სიდიდით მესამე ეროვნულ ...